Apel: Idividual Consultancy Services

Numărul apelului de achiziții pentru contractarea unui consultant individualICP ICTEC-2021-038
Data emiterii:23 august 2021
Termen limită de aplicare6 septembrie 2021, 15:00 ora Chișinăului
Descriere:Grup de experți pentru crearea și redactarea conținutului lecțiilor pentru cursul Manual Quality Assurance/Python/Test Automation pentru ATIC/Tekwill
Solicitat de:Centrul de Excelență în domeniul TIC (ICTEC)
Finanțat de:Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul Suediei, Contract Nr. AID-117-A-15-00002
Emis de:Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)
Tipul contractului:Prestări servicii
Persoana de contact din cadrul ATIC:cdamaschin@ict.md, Corina Damaschin, Project Manager llivadari@ict.md, Liuba Livadari, Procurement Manager
Data de începere a misiunii:9 septembrie 2021
Perioada misiunii:Septembrie – Octombrie 2021 (Număr estimat de zile lucrătoare – până la 39 zile lucrătoare )

Despre ATIC:

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A COMPANIILOR DIN DOMENIUL TIC (ATIC) este organizația de afaceri care reunește 45 de companii. Organizația Umbrelă cuprinde peste 5000 de angajați în domeniul TIC.

Fiind înființată în 2006, ATIC este asociația care reprezintă vocea industriei TIC din Moldova care promovează dezvoltarea sectorului TIC în Republica Moldova prin parteneriate viabile între companii, organizații similare, guvern, instituții de stat și organizații internaționale. Asociația a fost înființată pentru a reprezenta industria în diferite aspecte politice și legislative și pentru a facilita schimbul de bune practici între membri. Misiunea ATIC este de a proteja și promova interesele membrilor asociației, precum și de a facilita un climat de afaceri TIC mai favorabil.

Despre Tekwill:

Proiectul ICTEC a început ca un program USAID implementat de Asociația Națională a Companiilor TIC (ATIC). În 2016, Guvernul Suediei s-a alăturat programului, ceea ce a permis extinderea operațiunilor și programelor organizate de Tekwill. Proiectul este implementat ca un parteneriat public-privat (prin intermediul instrumentului Global Development Alliances (GDA)), între Guvernul Republicii Moldova, industria privată, mediul academic și donatorii externi. Partenerii privați includ companii multinaționale, IBM și Microsoft, precum și membri ai Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) care sunt companii TIC locale (operate). Partenerii privați aduc resurse noi semnificative, idei, software, tehnologii și activități de dezvoltare, cum ar fi instruiri, sarcini practice și mentorat. Partenerii din sectorul privat vor avea șansa să folosească centrul pentru a colabora cu universitatea, IMM-urile, startup-urile, profesioniștii și să contribuie la îmbunătățirea planurilor de învățământ, răspunzând nevoilor pieței, precum și la îmbunătățirea ecosistemului IT și antreprenoriat care va duce la creșterea economică a țării.

Scop și Obiective:

Cursurile Tekwill Academy au fost dezvoltate pentru a ajuta la eliminarea decalajului dintre formarea specialiștilor din instituțiile de învățământ profesional și superior și necesitatea acestor specialiști din industria IT locală. Tekwill Academy salută pe oricine dorește o schimbare în carieră și vrea să revoluționeze domeniul în care lucrează, cu ajutorul cunoștințelor și abilităților.

Cursurile online se vor dezvolta in cadrul sarcinii se vor concentra pe oferirea unei înțelegeri fundamentale a fiecărei direcții profesionale predate la cursurile offline de la Tekwill Academy. Cursurile online vor fi livrate în mai multe niveluri de complexitate.

Scope of Work:

 1. Analiza suportului de curs existent pe una din următoarele direcții:
 • Manual Quality Assurance
 • Python
 • Test Automation
 1. Elaborarea/Redactarea/Actualizarea curriculumului existent al suportului de curs la cerințele actuale ale pieței IT pentru specialisti in domeniu (Manual Quality Assurance/Python/Test Automation). 
 2. Elaborarea/Redactarea/Actualizarea de conținut al cursului (Manual Quality Assurance/Python/Test Automation) la curriculumul ajustat, pana la 30 de lecții (redactarea sau elaborarea textului lecțiilor, redactarea sau elaborarea sarcinilor practice, redactarea sau elaborarea testelor de evaluare, selectarea/redactarea resurselor adiționale de informație, scenarii pentru lecții video, elaborarea/ajustarea proiectului individual)
 3. Textul lecțiilor
 • Textul lecțiilor va avea o structură clară și coerentă
 • Lecțiile nu vor depăși volumul maxim de 8 pagini A4
 • Conținutul lecției va include concepte teoretice, studii de caz și exemple de aplicabilitate a conceptelor prezentate
 • În cazul necesității de a instala aplicații sau software terțe pentru a executa sarcini practice, lecția va conține și un ghid de instalare a acestor (suplimentar la continutul principal).
 1. Sarcini practice
 • Fiecare lecție va conține 3-5 sarcini practice 
 • Sarcinile practice reflectă conținutul lecției cărei se atribuie și pot fi realizate atât desinestătător, cât și cu ghidarea profesorului
 • Sarcinile practice pot fi realizate atât fără de utilizare a instrumentelor terțe, cât și cu utilizarea instrumentelor open source/gratuite
 1. Teste de evaluare
 • Fiecare lecție va contine teste de evaluare, iar fiecare test va conține 10 întrebări.
 • Întrebările din test vor fi în format de grilă cu unul sau mai multe răspunsuri corecte
 • Întrebările vor reflecta conținutul narativ al lecției, cărei se atribuie
 • Întrebările din test trebuie să fie în concordanță cu elementele H5P pentru a fi plasate pe platformă de online learning
 • Colaborarea cu echipa de dezvoltare a platformei pentru a găsi elementele H5P potrivite pentru aceste exerciții
 1. Resurse adiționale de informație
 • Resursele suplimentare vor fi în format de hyperlink la materiale digitale terțe în limba română
 • Fiecare lecție va conține 3-7 resurse adiționale 
 • Resursele adiționale de informație vor servi drept extensie a conținutului lecției actuali și nu vor înlocui conținutul principal al acesteia
 • Materialele digitale pot fi în format de resurse web, cărți, videouri etc.

f. Proiect individual:

 • Reprezinta un proiect continuu pe toata durata cursului cu sarcini practice în urma fiecărei lecții
 • Fiecare sarcină va reflecta câte un subiect din cele studiate și va solicita cunoștințele din conținutul lecției corespunzătoare subiectului
 • Complexitatea sarcinilor va crește gradual cu fiecare lecție, iar acestea vor fi legate între ele, astfel ca absolvenții să elaboreze un proiect/test case ce va conține toate temele învățate

4. Elaborarea scenariilor pentru lecții video ale cursului (Manual Quality Assurance/Python/Test Automation)

i. Scenarii pentru lecții video:

 • Scenariile lecțiilor video se vor axa pe explicarea unor procese, oferirea de exemple în baza lecțiilor text
 • Textul propus pentru lecțiile video nu va depăși durata de 10 minute (maxim 5 pagini)
 • Limbajul folosit în scrierea textelor va fi unul prietenos, coerent, direct, și simplu. Adresarea către elevi va avea loc de la persoana a II, singular (exemplu: ce zici dacă…? hai să urmărim următorul exemplu…, privește la ecran și altele)
 • Pentru fiecare lecție video vor fi oferite comentarii, sugestii pentru echipa de designeri/animatori, pentru a dezvolta scenariul potrivit

Livrabile & Grafic de execuție:

Toate livrabilele vor fi oferite echipei Tekwill în limba română în format Word, și salvate pe un disk Cloud.

Experiență și Calificări necesare:

 • Diplomă de licență (sau Master) în IT sau domenii conexe;
 • Experiență dovedită de cel puțin 2 ani în predare, pedagogie și / sau experiență de muncă direct legată în domeniul de expertiză;
 • Bună înțelegere a ecosistemului IT și educațional din țară;
 • Candidații cu experiență în dezvoltarea conținutului e-learning vor avea un avantaj;
 • Abilități excelente de comunicare scrisă și verbală;
 • Abilitatea de a livra în termenii stabiliți;
 • Fluent în română și engleză (scris și vorbit), rusă este un avantaj.

ATIC sprijină diversitatea forței de muncă. Femeile, bărbații, persoanele cu dizabilități, minoritățile etnice sau religioase, precum și alte grupuri de persoane care au dreptul legal de a munci în Republica Moldova, sunt încurajați, în mod egal, să aplice.

Procesul de Aplicare:

Candidații interesați sunt încurajați să expedieze ofertele înainte de expirarea datei limită de aplicare: 06 septembrie 2021, la adresele de e-mail: cdamaschin@ict.md și llivadari@ict.md cu subiectul “ICP ICTEC-2021-038 – Expert continut educational (denumire curs) Tekwill/ATIC”.

Pentru întrebări suplimentare referitor la acest SOW sau pentru a obținute copia materialelor existente ale cursului puteți trimite un email la adresa cdamaschin@ict.md până pe data de 03 septembrie 2021.

Ofertele depuse după data limită indicată nu vor fi examinate de către ATIC.

Structura Ofertei:

Oferta trebuie să conțină următoarele acte obligatorii:

1.     CV

2.     Oferta tehnica cu explicarea volumului de lucru și a metodologiei aplicate.

3.     Oferta financiara (formular tip Anexa 1)

4.     Biodata (formular tip Anexa 2)

Procesul de Evaluare a ofertelor primite:

Fiecare ofertă primită de la candidații calificați, va fi analizată de către o comisie de evaluare, în conformitate cu punctajul pentru criteriile de evaluare enunțate în tabelul de mai jos.

În cazul în care propunerile tehnice vor fi aproape identice ca și punctaj acumulat, atunci factorul decisiv îl va avea oferta de preț solicitată de consultanți. ATIC/Tekwill poate selecta propunerea cu o ofertă de preț mai mare doar în cazul în care oferta tehnică are o valoare adăugată și este justificată. Consultantul cu cea mai echilibrată ofertă (preț-valoare) va fi selectat și contractat pentru a livra serviciile solicitate conform acestui SOW.

În cazul depunerii de către candidați/candidate a ofertelor financiare în altă valută decât MDL, acestea vor fi convertită în MDL la rata BNM din data limită de aplicare 09.09.2021.

Oferta Financiară

Candidații interesați sunt rugați să prezinte oferte financiare de tip sumă netă La stabilirea ratei zilnice, candidatul va include toate cheltuielile potențiale (transport, utilizarea mijloacelor proprii TIC, comunicare, etc.). Ofertantul va indica în ofertă și rata per zi lucrătoare în MDL.
Pentru întocmirea ofertei financiare – a se vedea formularul tip Anexa 1.

Contract

Contractul semnat va fi un contract pentru prestare servicii de către persoane fizice. Valuta contractului: MDL În contract va fi specificată sumă brută, inclusiv valoarea impozitului pe venit și a altor contribuții obligatorii de stat (dacă este cazul) stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova.


În cazul contractării a 2 consultanți individuali, valoarea fiecărui contract va fi stabilită în dependență de livrabilele atribuite și zilele de implicare aferente, care, cumulativ, nu vor depăși 69 om-zile per total, pentru elaborarea întregului curs de către ambii consultanți individuali.

Achitarea Serviciilor

Achitarea pentru serviciile de consultanță, se va efectua conform livrabilelor efectuate, în baza rapoartelor prezentate de consultant și acceptate de ATIC. Achitarea va fi efectuată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în MDL, în baza semnării unui Act de predare-primire pentru fiecare livrabil.

Locul Prestării Serviciilor

Locul prestării serviciilor este Republica Moldova. Serviciile pot fi prestate de către consultant de la distanță, de la domiciliu. Atât ședințele cât și transmiterea livrabilelor vor avea loc pe online. Livrabilele vor fi prezentate către ATIC în formatul solicitat prin acest SOW.

Deplasări

Pentru livrarea serviciilor de consultanță deplasări nu sunt prevăzute deplasări

Anexa 1A